Giá bạc chạm mục tiêu mở rộng - Phân tích - 24-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cung cấp các giao dịch tiêu cực mạnh vào thời điểm mở cửa ngày hôm nay để đạt được mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 22,13, nhận thấy rằng giá tác động tiêu cực lên mức này để cố gắng phá vỡ nó, hỗ trợ cơ hội giảm nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới, trên theo cách của nó để truy cập mức 20,31 đại diện cho mục tiêu tiêu cực tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, xu hướng giảm sẽ vẫn chiếm ưu thế trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, có tính đến việc tiếp tục làn sóng giảm giá yêu cầu giữ dưới 23,60.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 21.00 và kháng cự 23.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm