EURJPY lặp lại các lần đóng cửa tiêu cực– Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY lặp lại cung cấp mức đóng cửa tiêu cực dưới mức 123,30, để xác nhận tình cảm của nó bằng sự thống trị xu hướng giảm, để tăng cơ hội ghi thêm các mục tiêu trong giai đoạn gần và trung bình bằng cách đạt 122,25 và 120,85.

lưu ý rằng sự ổn định ngẫu nhiên dưới mức 50 sẽ làm tăng cơ hội đạt được thêm động lượng tiêu cực trong giao dịch hiện tại, điều này khiến chúng tôi chờ đợi để ghi lại các mục tiêu chính được đề xuất.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay nằm trong khoảng 123,40 đến 122,25

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm