Giá đồng tiếp tục tăng tích cực - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Giá đồng mất đà tiêu cực do chạm ngưỡng ngẫu nhiên dưới mức 50, để nhận thấy cách tiếp cận của nó từ kênh tăng giá nhỏ ở mức 3,0050, chúng tôi khuyến nghị mức trung lập vì đây là cơ hội để giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại khi đối mặt với việc lặp lại áp lực tiêu cực, để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể gây ra do thay đổi xu hướng chính.

lưu ý rằng việc giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ hiện tại và giữ ở dưới mức đó sẽ buộc giá hình thành giao dịch tiêu cực mạnh, chịu một số khoản lỗ có thể bắt đầu ở mức 2.9200 và 2.7600.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0600 đến 2.9600

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: trung lập