Giá vàng đóng cửa âm - Phân tích - 23-09-2020


Economy analysis


Giá vàng đóng cửa nến hàng ngày dưới 1901,80, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi một cách hiệu quả trong giai đoạn sắp tới, mở đường để hướng tới mục tiêu tiêu cực tiếp theo là 1860,90.

Do đó, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm mức 1901,80 theo sau mức 1911,00 sẽ ngăn chặn đà giảm dự kiến ​​và đẩy giá đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách thử nghiệm Khu vực 1934,86 trước khi phát hiện rõ ràng xu hướng tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1870,00 và kháng cự 1911,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm