Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 22-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục giao dịch tiêu cực để kiểm tra mức 39,14, nhưng nó quay trở lại tăng và di chuyển trên mức 39,70 hiện tại, để tiếp tục theo dõi hành động giá, vì việc củng cố trên mức này sẽ khiến giá kiểm tra mức 40,36 trước khi có bất kỳ giá mới nào cố gắng giảm, trong khi giá cần giao dịch dưới 37,70 để củng cố cơ hội tiếp tục xu hướng giảm điều chỉnh mà các mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở 38,60, tiếp theo là 37,90.