Phân tích cuối ngày cho Vàng 22-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục nỗ lực phá vỡ mức 1901,80, để giữ tổng quan giảm giá của chúng tôi, mục tiêu mức 1860,90 trên cơ sở ngắn hạn, lưu ý rằng việc vi phạm 1911,00 sẽ ngăn áp lực tiêu cực hiện tại và dẫn giá kiểm tra mức 1934,86 ban đầu trước khi có bất kỳ giá trị mới nào cố gắng từ chối.