Phân tích cuối ngày cho EURUSD 22-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã tấn công mức 1,1720 để phá vỡ nó và cố gắng giữ dưới mức đó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi trong giai đoạn sắp tới, mở đường để tiến tới mức 1,1540 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng việc giữ bên dưới 1.1720 thể hiện điều kiện ban đầu để tiếp tục từ chối được đề xuất.