Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 22-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tiêu cực mới để nhấn vào rào cản 0,7190 đại diện cho đường viền cổ của mô hình giảm giá mà các dấu hiệu của nó xuất hiện trên biểu đồ, hỗ trợ việc tiếp tục kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​cho ngày hôm nay, mục tiêu 0,7100 theo sau là 0,6964 mức như các đài chính tiếp theo, nhắc bạn rằng mức giảm dự kiến ​​phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7325.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7140 và 0,7280

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm