Cập nhật giữa trưa cho Silver 22-09-2020


Economy analysis


Giá bạc tiếp tục giao dịch tiêu cực để tiếp cận mức 23,60 một lần nữa, chờ đợi sự suy giảm nhiều hơn để vượt qua mức này và xác nhận mở rộng sóng giảm điều chỉnh và truy cập vào ngày 22,13, đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi.

Giữ dưới 25,06 là điều quan trọng để tiếp tục đà giảm dự kiến, vì vi phạm nó sẽ mở ra con đường để đạt được mức tăng trong ngày bắt đầu bằng cách thử nghiệm 26,88.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 23,50 và kháng cự 25,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm