Giá đồng vi phạm kháng cự - Phân tích - 9-7-2020


Economy analysis


. Hình thành đường hỗ trợ mới ở ngưỡng kháng cự bị phá vỡ cùng với động lực dương ngẫu nhiên cho phép chúng tôi đề xuất nhiều nỗ lực tăng hơn để nhắm mục tiêu 2.9000, sau đó đạt mức điều chỉnh Fibre 23,6% ở mức 2,9840.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 2,7960 đến 2,9000

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish