Cập nhật: Giá vàng phá vỡ ngưỡng hỗ trợ


Economy analysis


Giá vàng đã phá vỡ mức 1934,86 một cách mạnh mẽ và giảm mạnh để tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng nhất đối với các giao dịch ngắn hạn ở mức 1901,80, điều này khuyến nghị sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì tiếp tục áp lực tiêu cực và phá vỡ mức cuối cùng sẽ đẩy giá thiệt hại nhiều hơn và hướng tới khu vực 1860,90 như một nhà ga chính tiếp theo.