Giá dầu thô bình tĩnh - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô không cho thấy bất kỳ động thái mạnh mẽ nào trong các phiên trước đó, để tiếp tục dao động trong phạm vi đi ngang xuất hiện trên biểu đồ, giới hạn giữa mức hỗ trợ 39,90 và 40,80, do đó, tính trung lập của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi giá quản lý Vi phạm một trong các cấp độ này và phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo của nó.

Chúng tôi nhắc nhở bạn rằng vi phạm kháng cự sẽ đẩy giá để đạt được các mục tiêu tích cực mới bắt đầu từ 43,05, trong khi phá vỡ hỗ trợ sẽ buộc giá giảm và hướng tới 38,85, sau đó là các mức 36,10 trên cơ sở ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập