Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 18-09-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp các giao dịch tiêu cực mới để tấn công đường hỗ trợ của kênh tăng giá trong ngày, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì sự tiếp tục của xu hướng giảm và phá vỡ 40,30 sẽ dừng lại kịch bản tích cực được đề xuất gần đây và ép giá lên chuyển sang từ chối.