Cập nhật giữa trưa cho Vàng 18-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tăng lên để di chuyển khỏi đường EMA50, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian còn lại trong ngày, mục tiêu kiểm tra mức 1967.90 như một trạm chính tiếp theo, lưu ý rằng việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá lên đạt được mức tăng mới đạt đến năm 2008.80, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1934,86 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1930.00 và kháng cự 1980.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng tổng thể