Giá bạc vượt qua ngưỡng kháng cự - Phân tích - 09-07-2020


Economy analysis


Giá bạc đã thành công khi vi phạm mức 18,38, để mở đường để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn, chờ đợi để đạt mức 18,93 đại diện cho mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng tăng.

Do đó, chúng tôi sẽ chờ tăng thêm ngày hôm nay, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là việc tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 18,38 và quan trọng nhất trên 18,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 18,55 đến 18,90 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish