Phân tích cuối ngày cho Vàng 17-09-2020


Economy analysis


Giá vàng giữ mức ổn định trên 1934,86, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng tổng thể có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1967,90, tiếp theo là 2008,80 là các trạm chính tiếp theo, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên 1934,86 để tiếp tục tăng dự kiến .