Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 17-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tích cực sau khi cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá và chúng tôi vẫn đang chờ xác nhận tình hình của nó theo mức này để phát hiện các mục tiêu tiếp theo một cách rõ ràng, điều này giữ nguyên giá trị trung lập của chúng tôi cho đến thời điểm hiện tại.

Sự mâu thuẫn giữa tính tích cực ngẫu nhiên và áp lực tiêu cực được hình thành bởi EMA50 cung cấp một lý do khác cho sự trung lập, trong khi chi tiết về các mục tiêu dự kiến ​​cho giai đoạn sắp tới được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7200 đến 0,7350

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập