Bạch kim tiếp tục bò lên - Phân tích - 15-09-2020


Economy analysis


mặc dù tiếp tục có sự mâu thuẫn giữa các chỉ số chính trong giai đoạn trước, nhưng chúng tôi nhận thấy qua hình ảnh trên rằng giá Bạch kim tiếp tục hình thành một động thái tích cực rõ ràng ghi nhận mức 960,00, để xác nhận sự đầu hàng của xu hướng tăng giá dự kiến. .

sự ổn định của mức hỗ trợ ban đầu gần 915,00 là rất quan trọng, lưu ý rằng giá thành công để đạt được động lực tích cực hơn sẽ cho phép nó tiếp tục tăng để vượt qua chướng ngại 980,00 sau đó cố gắng đạt mục tiêu chính ban đầu bằng cách đạt 1040,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 930,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng