Phân tích cuối ngày cho EURUSD 14-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy giao dịch tích cực để cố gắng phá vỡ mức 1.1855, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc giữ trên mức này sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất ngày hôm nay và dẫn giá trở lại đường tăng giá chính một lần nữa, trong khi nó cần phải củng cố bên dưới nó để tiếp tục sự sụt giảm mà mục tiêu 1.1720 là mục tiêu tiêu cực tiếp theo.