AUDUSD theo dõi chặt chẽ - Phân tích - 14-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD dao động trong phạm vi chặt chẽ xung quanh đường EMA50, do đó, không có sự thay đổi đối với kịch bản xu hướng giảm dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7350, chờ phá vỡ 0,7250 để giảm bớt nhiệm vụ của hướng tới các mục tiêu tiêu cực của chúng tôi, bắt đầu từ 0,7135 và mở rộng đến 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ hỗ trợ 0,7200 đến 0,7320

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm