Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 08-07-2020


Economy analysis


. >

Để xem xét các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 41,50 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập