Phân tích cuối ngày cho Vàng 10-09-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giảm để kiểm tra đường EMA50 và bais giảm có thể tiếp tục dựa vào mức hỗ trợ quan trọng 1934,86 trước khi quay đầu tăng trở lại.

Nhìn chung, Kịch bản tích cực chính sẽ vẫn còn hiệu lực bởi sự ổn định giá trên mức hỗ trợ đã đề cập, nhắc nhở bạn rằng việc vi phạm 1967,90 là cần thiết để xác nhận việc mở rộng làn sóng tăng giá đến năm 2008.80.