Cập nhật: Giá vàng chạm mục tiêu đầu tiên


Economy analysis


Giá vàng đã cố gắng chạm vào mục tiêu đã chờ đợi của chúng tôi ở mức 1967.90 và cho thấy sự phục hồi giảm giá từ đó, bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của mức này, chờ đợi để vượt qua ngưỡng này để mở đường đạt được nhiều mức tăng hơn đạt được năm 2008.80, nhắc bạn rằng đó là quan trọng là phải giữ trên 1934,86 để tiếp tục tăng dự kiến.