Bạch kim khẳng định tính tích cực - Phân tích - 10-9-2020


Economy analysis


mặc dù giá Bạch kim phải đối mặt với áp lực tiêu cực lặp đi lặp lại gần đây, nhưng sự ổn định tích cực của nó trên mức 870,00 và hình thành một làn sóng tăng giá và sự ổn định của nó gần 915,00 xác nhận sự đầu hàng của xu hướng tăng giá.

do đó, chúng tôi sẽ giữ kỳ vọng tăng giá của mình, để xác nhận rằng việc vi phạm rào cản 980,00 là quan trọng để tiếp tục ghi lại các mục tiêu chính tại 1040,00 và 1105,00.

Giao dịch dự kiến phạm vi cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng