Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 09-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ của kênh tăng giá nhỏ xuất hiện trên biểu đồ, bị ảnh hưởng bởi sự tích cực ngẫu nhiên bắt đầu mất đi động lượng tích cực, hãy chờ đợi để tiếp tục xu hướng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 0,7320, được hỗ trợ bởi EMA50 tác động tiêu cực lên giá, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi đạt đến 0,6964.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7140 và 0,7280

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm