Cập nhật giữa trưa cho Silver 09-09-2020


Economy analysis


Phạm vi bên phải chi phối các giao dịch giá Bạc kể từ buổi sáng và miễn là giá dưới 26,90, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi là nằm ở mức 25,06.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,00 và kháng cự 27,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá