Phân tích cuối ngày cho EURUSD 08-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cố gắng phá vỡ hỗ trợ chính 1.1785 mà không giải quyết dưới nó cho đến bây giờ, để giữ giá bị giới hạn giữa hỗ trợ này và kháng cự 1.1860 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo chính của mình, giá cần phải vượt qua một trong những mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo của nó một cách rõ ràng, lưu ý rằng việc phá vỡ hỗ trợ đã đề cập sẽ đẩy giá kiểm tra mức 1.1720 lúc đầu.