Cập nhật: Cặp GBPUSD phá vỡ hỗ trợ


Economy analysis


Cặp GBPUSD cung cấp nhiều giao dịch tiêu cực hơn để phá vỡ đường hỗ trợ của kênh tăng giá và cố gắng giữ bên dưới nó, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, đặc biệt là đóng cửa hàng ngày theo mức hỗ trợ này, vì giữ dưới mức 1,3175 sẽ đẩy giá lên bắt đầu điều chỉnh giảm giá trong ngày mà các mục tiêu của nó bắt đầu bằng cách kiểm tra ngưỡng cản 1.3000, đồng thời bước lên trên ngưỡng này một lần nữa sẽ giữ cho kịch bản tích cực chính có hiệu lực là hướng tới các khu vực 1.3285, sau đó tiến xa hơn về các mức 1.3475 và 1.3580.