Cập nhật giữa trưa cho Vàng 07-09-2020


Economy analysis


Giá vàng quay trở lại nhấn vào mức 1934,86 để di chuyển xuống dưới mức hiện tại, điều này đòi hỏi phải theo dõi giao dịch sắp tới, đặc biệt là đóng cửa hàng ngày theo mức đã đề cập, nơi giữ dưới mức đó sẽ đẩy giá đạt được mức giảm thêm mà mục tiêu thử nghiệm Chủ yếu là mức 1901,80, trong khi giá cần phải vượt qua mức 1934,86 để duy trì kịch bản tích cực và hướng đến mức 1967,90, tiếp theo là mức 2008.80 là mục tiêu tích cực ban đầu.

Phạm vi giao dịch dự kiến cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1915.00 và kháng cự 1970.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng