Phân tích cuối ngày cho EURUSD 04-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã chạm vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính và bật lên theo hướng tăng giá từ đó, điều này giữ cho kịch bản tích cực chính có hiệu lực và hoạt động, chờ đợi để hướng tới các mục tiêu chính của chúng tôi bắt đầu ở mức 1,1916 và mở rộng đến 1,2045, lưu ý rằng điều quan trọng giữ trên mức 1,1785 - 1,1760 để tiếp tục tăng dự kiến.