Bạch kim cung cấp giá đóng cửa tích cực mới - Phân tích - 7-9-2020


Economy analysis


Giá bạch kim đã kết thúc đợt phục hồi tiêu cực tạm thời bằng cách đóng cửa tích cực rõ ràng nhờ sự ổn định trên mức trung bình động 55 ở mức 870,00, để tạo thành một hỗ trợ bổ sung cho giao dịch hiện tại.

thu thập thêm động lượng tích cực là điều quan trọng để giữ sự ổn định của nó trong đường tăng giá, điều này cho phép nó ghi lại các mục tiêu tích cực nằm ở mức 980,00 và đạt đến 1040,00 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 870,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng