AUDUSD thương lượng hỗ trợ hỗ trợ - Phân tích - 07-09-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cố gắng phá vỡ đường hỗ trợ chính của kênh tăng giá nhưng nó quay trở lại dao động xung quanh nó, điều này giữ cho kịch bản xu hướng tăng giá có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới và nó cần phải vượt qua EMA50 để dễ dàng tiếp tục sứ mệnh xu hướng tăng nhắm mục tiêu 0,7440, theo sau là 0,7500 mức là các trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, chúng ta cần lưu ý rằng việc phá vỡ 0,7250, theo sau là 0,7225 mức sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và nhấn vào giá để bắt đầu làn sóng giảm giá điều chỉnh.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7225 và 0,7350

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng