Cập nhật giữa ngày cho Silver 04-09-2020


Economy analysis


Giá bạc kiểm tra đường kháng cự được hình thành ở mức 26,90 sau khi phá vỡ trước đó và miễn là giá nằm dưới mức này, tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị cho ngày hôm nay, mục tiêu chủ yếu là mức 25,06, lưu ý rằng việc vi phạm 26,90 tiếp theo là 27,45 các mức sẽ dẫn giá quay trở lại đường tăng giá chính và ngăn áp lực tiêu cực hiện tại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,80 và kháng cự 27,45.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm