Phân tích cuối ngày cho EURUSD 03-09-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy giao dịch đi ngang với những nỗ lực tăng và tiếp tục xu hướng tăng chính, điều này thúc giục sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì vượt qua mức 1.1860 sẽ đẩy giá đạt được nhiều mức tăng hơn và chủ yếu hướng đến khu vực 1.2005, trong khi phá vỡ 1.1765 sẽ nhấn vào giá để chịu thêm lỗ và bắt đầu điều chỉnh giảm giá trên cơ sở dài hạn.