Cập nhật giữa trưa cho Silver 03-09-2020


Economy analysis


Giá bạc đã kiểm tra mức hỗ trợ chính 26,90 và bật lên trong xu hướng tăng giá từ đó, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, chờ tiếp tục xu hướng tăng nhắm mục tiêu 28,90 sau đó là mức 29,80 như các trạm chính tiếp theo , nhắc nhở bạn rằng việc phá vỡ 26,90 sẽ buộc giá giảm và hướng đến 25,06 là mục tiêu tiêu cực chính.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,90 và kháng cự 28,90.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng