Cập nhật giữa trưa cho Vàng 03-09-2020


Economy analysis


Giá vàng phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra đường hỗ trợ của kênh tăng chính, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ mức này đại diện cho yếu tố tiêu cực sẽ tác động lên giá để thăm mức điều chỉnh tiếp theo tại 1901,80 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng.

Cho đến nay, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày hôm nay với điều kiện giá ổn định trên 1934,86, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu tích cực của chúng tôi bắt đầu từ 1967.90 và kéo dài đến 2008.80 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1930,00 và kháng cự 1980,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng