USDCAD đạt được một số lợi ích - Phân tích - 08-07-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự chính 1.3612 và giải quyết ngay bây giờ, kèm theo stochastic vào các khu vực mua quá mức, lưu ý rằng mức độ được đề cập đáp ứng mức kháng cự chính của kênh giảm giá hiện tại, giúp tăng thêm sức mạnh cho các khu vực này.

Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng giảm giá cho giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1.3500, tiếp theo là mức 1.3362, chủ yếu là vi phạm 1.3612 và giữ ở trên nó sẽ dừng lại kịch bản tiêu cực và dẫn đến giá để đạt được nhiều lợi nhuận hơn trên cơ sở ngắn hạn và ngắn hạn.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3500 và kháng cự 1.3650.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bearish