Cập nhật giữa trưa cho Vàng 02-09-2020


Economy analysis


Giá vàng giảm xuống dưới mức 1967,90 và vẫn bị mắc kẹt giữa các mức quan trọng được thể hiện bởi hỗ trợ 1959,00 và kháng cự 1973,50 và như chúng tôi đã đề cập sáng nay, giá cần phải phá vỡ một trong những mức này để phát hiện điểm đến tiếp theo một cách rõ ràng, tính trung lập của chúng tôi có hiệu lực cho đến bây giờ.

Để xem xét các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm, vui lòng kiểm tra báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1940.00 và kháng cự 1990.00.

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Trung lập