Phân tích cuối ngày cho Vàng 01-09-2020


Economy analysis


Giá vàng bật lên theo hướng giảm sau khi tiếp cận ngưỡng cản 2000,00 đô la, để kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 1967,90 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo chính của mình, giá cần phải củng cố trên mức này để giữ cho xu hướng tăng có hiệu lực và hoạt động trong giai đoạn sắp tới, chờ đến năm 2008.80 thể hiện mục tiêu tích cực đầu tiên của chúng tôi.