Giá bạc giữ ổn định tích cực - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã cố gắng phá vỡ mức 26,90 vào ngày hôm qua nhưng nó vẫn giữ sự ổn định của mức đóng cửa hàng ngày trên mức đó, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi có hiệu lực cho đến thời điểm hiện tại, được hỗ trợ bởi đường EMA50 mang giá từ bên dưới, bên cạnh các tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp .

Các mục tiêu tích cực đã chờ đợi của chúng tôi bắt đầu ở mức 28,00 và kéo dài đến 29,80, lưu ý rằng để đạt được các mục tiêu đó đòi hỏi phải giữ trên các mức 26,90 và 26,50.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,50 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng