Cập nhật: Giá bạc tấn công vùng hỗ trợ


Economy analysis


Giá bạc giao dịch với sự tiêu cực rõ ràng bây giờ để tấn công hỗ trợ quan trọng đầu tiên 26,90 và như chúng tôi đã đề cập trong các báo cáo chính của mình, giá cần phải củng cố trên mức hỗ trợ này và quan trọng nhất là trên 26,30 để giữ cho kịch bản tích cực hoạt động trong thời gian tới khoảng thời gian, vì việc phá vỡ mức cuối cùng sẽ khiến giá chịu thêm áp lực tiêu cực để hướng tới mức tăng 25.06 như một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo trước khi có bất kỳ nỗ lực tăng mới nào.