Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 27-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD cho thấy các giao dịch tích cực bổ sung để bắt đầu nỗ lực vi phạm 0,7243, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì xác nhận vi phạm bằng cách đóng cửa hàng ngày trên mức đã đề cập sẽ đẩy giá đạt được mức tăng mới bắt đầu từ 0,7300 và mở rộng lên 0,7400, đồng thời củng cố dưới mức đó kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm điều chỉnh.

Do đó, chúng tôi muốn tránh sang một bên ngay bây giờ cho đến khi giá xác nhận tình hình của nó theo mức 0,7243.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7170 và 0,7270

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập

< div>