Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 07-07-2020


Economy analysis


Giá dầu thô bò xuống dưới để hướng tới thử nghiệm tiềm năng cho hỗ trợ chính 39,25, để bị kẹt giữa các phím xu hướng được hỗ trợ bởi mức hỗ trợ được đề cập và kháng cự 40,41, chờ vượt qua một trong các mức này để phát hiện rõ các mục tiêu tiếp theo.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến bây giờ, lưu ý rằng các chi tiết của các mục tiêu dự kiến ​​sau khi vi phạm được giải thích trong báo cáo buổi sáng của chúng tôi.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 39,00 và kháng cự 42,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập