Cập nhật giữa ngày cho Bạc 07-07-2020


Economy analysis


Bạc phải đối mặt với áp lực tiêu cực để kiểm tra EMA50 và chúng tôi cần theo dõi giao dịch sắp tới, vì việc tiếp tục giảm và phá vỡ 17,85 sẽ buộc giá phải đạt được mức giảm bổ sung và ban đầu đạt mức 17,40, trong khi giá cần tăng lên và vi phạm 18,38 để xác nhận mở rộng sóng tăng lên 18,93.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 18,00 và kháng cự 18,60. >

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish