Cập nhật giữa trưa cho Silver 25-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tiêu cực di chuyển dần ra khỏi mức 26,90, hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi trong phần còn lại trong ngày, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, chờ hướng đến 25,06 đại diện cho chính của chúng tôi mục tiêu, nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng giảm phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới 26,90.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 25,80 và kháng cự 27,20.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm