EURJPY ghi lại mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 7-7-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã đạt được mục tiêu tích cực đầu tiên tại 121,80 vào ngày hôm qua, để phục hồi giảm mạnh bị ảnh hưởng bởi tiêu cực ngẫu nhiên đến mức 20 bây giờ, trong khi nói chung, tổng quan tăng giá sẽ vẫn có hiệu lực miễn là giá nằm trong kênh tăng giá, đảm bảo Sự ổn định của 120,85 hỗ trợ chính cho ngày hôm nay.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ đợi để thu thập động lực tích cực mới để vượt qua 121,80 và giải quyết trên nó, để xác nhận di chuyển về phía bổ sung các trạm tại 122,50 và 123,20.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 121,20 đến 122,50

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Bullish