Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 24-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cung cấp các giao dịch tích cực nhẹ trong nỗ lực tiếp cận mức 43,05, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 41,05, được hỗ trợ bởi sự tích cực ngẫu nhiên, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi mở rộng đến 45,00 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 41,05 và kháng cự 44,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng