EURJPY tiếp cận hỗ trợ chính - Phân tích - 24-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã ghi nhận 124,43 gần đây, tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng chính ở mức 124,00, trong khi dao động liên tục bên dưới ngưỡng cản ban đầu ở mức 125,60 cho phép chúng tôi giữ tổng quan về xu hướng giảm cho đến khi chạm vào hỗ trợ chính, sau đó theo dõi hành vi giá cho đến khi quản lý để phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Lưu ý rằng việc đối mặt với những áp lực tiêu cực mới và thu thập thông tin dưới mức hỗ trợ chính đã đề cập sẽ xác nhận việc chuyển sang xu hướng tiêu cực mới, để mở ra con đường nhắm mục tiêu tiêu cực mới mức có thể bắt đầu ở 123,40.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,60 đến 124,00

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Giảm giá