Giá đồng lặp lại mức đóng cửa tiêu cực - Phân tích - 24-8-2020


Economy analysis


Giá đồng lặp lại biến động tiêu cực bị ảnh hưởng bởi sự ổn định của ngưỡng 3.000, để xác nhận việc trì hoãn cuộc tấn công tăng giá và hình thành điều chỉnh tiêu cực hơn ngay bây giờ, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục chờ thu thập thông tin dưới 2.8500 để kiểm tra mức hỗ trợ chính 2.7650, tiếp theo là theo dõi hành vi của nó để quản lý nhằm phát hiện xu hướng chính tiếp theo.

Chúng tôi nhắc bạn rằng thành công vượt qua rào cản hiện tại và giữ ở trên nó sẽ đưa giá trở lại đường tăng, nhắc bạn rằng các mục tiêu bổ sung nằm trong khoảng 3.1200 và 3.0000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3.0000 đến 2.8500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm tạm thời