Phân tích cuối ngày cho Vàng 21-08-2020


Economy analysis


Giá vàng cung cấp giao dịch tiêu cực và tiếp cận mức 1901,80, nhưng nó phục hồi tăng trở lại và ổn định quanh mức 1934,86 một lần nữa, nhắc nhở bạn rằng việc củng cố trên mức này là cần thiết để duy trì kịch bản xu hướng tăng chính hoạt động trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu là 1967,90 tiếp theo là 2008.80 cấp là các trạm chính tiếp theo.